Stage en verplichtingen

Tijdens uw 3 jaar stage bij een stagemeester bent u als advocaat-stagiair volwaardig advocaat. U moet wel enkele extra verplichtingen nakomen. Zo moet u een beroepsopleiding volgen, examens afleggen en deelnemen aan de juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo).

Stageverplichtingen

Als advocaat-stagiair moet u de beroepsopleiding volgen die wordt georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies.

Die beroepsopleiding bestaat uit 2 luiken:

 • Het eerste luik omvat de vakken deontologie, burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht en juridische bijstand.
 • In het tweede luik komen de volgende vakken aan bod: communicatie, alternatieve geschillenregeling, kantoororganisatie, fiscale en sociale aspecten, ondernemerschap, GDPR, boekhouding, beroepsaansprakelijkheid en bijzondere vraagstukken deontologie.
De meer theoretische vakken volgt u in de vorm van een les on demand. Dat is een vooraf opgenomen les die u dus om het even wanneer en om het even waar kan volgen. De praktische lesonderdelen volgt u in werkcolleges samen met een kleine groep advocaten-stagiairs.

U wordt geëvalueerd over de vakken van de beroepsopleiding door (schriftelijke of mondelinge) examens of een permanente evaluatie.

Als u slaagt voor de examens ontvangt u een bekwaamheidsattest. Dat attest moet u behalen tijdens de eerste 18 maanden van uw stage.

Naast de beroepsopleiding moet u voor het einde van uw stage slagen in een pleitoefening.

Als advocaat-stagiair bent u ook verplicht deel te nemen aan de juridische bijstand voor minvermogenden of zogenaamde gelijkgestelde categorieën (tweedelijnsbijstand, ook wel pro Deo genoemd).

Inschrijven voor de beroepsopleiding doet u via het Privaat Luik met de applicatie Beroepsopleiding. Het inschrijvingsgeld voor beroepsopleiding in 2021-2022 bedraagt €1.200 voor de twee jaar samen. Vanaf 1 september 2022 zal de totale kostprijs €1.150 bedragen.

Ook na de stage moet elke advocaat zich permanent bijscholen in juridische en praktijkondersteunende materies. Hij moet jaarlijks 20 punten verzamelen en kan daarvoor o.a. opleidingen volgen die erkend zijn door de Orde van Vlaamse Balies. Voor de advocaten-stagiairs geldt de verplichte permanente vorming niet voor het jaar van de stage waarin zij de beroepsopleiding volgen.

U kan alle bepalingen over de stage en de beroepsopleiding lezen in Hoofdstuk II.1 en II.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten.

Praktische info en tips

 1. Maak duidelijke afspraken met uw stagemeester, o.a. over uw beschikbaarheid en vergoeding. Dat kan via het modelcontract van de OVB.
 2. De minimumvergoedingen voor stagiairs zijn vastgelegd in Hoofdstuk II.1 van de Codex Deontologie voor Advocaten. De jaarlijkse vergoeding is maandelijks vooruitbetaalbaar en bedraagt, bij voltijdse inzet, ten minste 21.600 euro voor het eerste stagejaar en ten minste 30.000 euro vanaf het tweede stagejaar. Vanaf 1 september 2022 bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor het eerste stagejaar minstens 24.000 euro.
 3. Voor de beroepsopleiding kunt u gebruikmaken van de subsidies van de KMO-portefeuille van de Vlaamse overheid. Meer info? www.kmo-portefeuille.be
 4. Een stagiair is advocaat en dus zelfstandige. U moet dus een ondernemingsnummer aanvragen, ingeschreven zijn bij een sociaal verzekeringsfonds en aan bepaalde fiscale verplichtingen voldoen. Sinds 1 januari 2014 is er 21% btw verschuldigd op advocatenerelonen.
 5. Elke advocaat, ook een stagiair, moet een advocatenkaart hebben. Die kaart geeft toegang tot het online DPA-platform. Vraag uw kaart aan via deze link. Meer info? www.dp-a.be/nl.

Veelgestelde vragen

 • De stage wordt geëvalueerd op grond van de verslagen van de stagemeester(s) en de voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand en op basis van het verslag van de stagecommissie naar de Raad.
 • Ja, dat kan, voor zover de stageverplichtingen nagekomen worden en de beschikbaarheid voor de cliënten niet in het gedrang komt. Daarnaast moet de stagemeester bereid zijn contractueel een verminderde beschikbaarheid te aanvaarden in de stageovereenkomst.
 • Neen. Een schriftelijke stageovereenkomst tussen stagemeester en stagiair is verplicht, maar of dat via het modelcontract van de OVB gebeurt of niet, heeft geen belang. Dat schriftelijk contract tussen stagemeester en stagiair is bovendien in het Nederlands opgesteld (ook indien de stagemeester een EU-advocaat is). Beide partijen mogen op eigen initiatief en op eigen kosten uiteraard voor een vertaling zorgen.
 • Ja. Elke stagemeester moet op het einde van de stage een verslag opstellen (dus niet bij beëindiging van de overeenkomst tussen stagemeester en stagiair). Wanneer een stagiair van balie verandert, moet de balie waar de stagiair vertrekt alle documenten opvragen en bezorgen aan de stagecommissie van de nieuwe balie van de stagiair.
 • Bij verminderde beschikbaarheid van de stagiair wordt op voorhand afgesproken dat een stagiair minder tijd spendeert in en voor het kantoor van zijn stagemeester. Er mag daarbij geen rekening worden gehouden met de prestaties die door de stafhouder of in het kader van de juridische bijstand worden opgelegd.
 • Voltijdse beschikbaarheid (zie Hoofdstuk II.1 van de Codex Deontologie voor Advocaten) houdt in dat een stagiair 5 dagen per week gedurende een normale werkdag beschikbaar is voor zijn stagemeester, voor de zaken waarin hij ambtshalve werd aangesteld door de stafhouder en voor zaken van het Bureau voor Juridische Bijstand. Er wordt gewerkt tijdens normale werkuren op normale werkdagen, zoals op een doorsnee advocatenkantoor. Enerzijds gelden de effectieve uren waarop nuttige arbeid wordt verricht, anderzijds ook de ‘onproductieve’ tijd (wachten op de rechtbank).